U skaldu sa članom 18. Zakona  o posredovanju u prometu nekretnina FBIH, Agencija za posredovanje u prometu nekretnina NEKRETNINE LIDER d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Albina i Franje Herljevića 37, ID broj 4210295990006, upisan u Registar posrednika pod brojem 62/2023, donosi slijedeće uslove poslovanja:

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

I OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretnina NEKRETNINE LIDER d.o.o. Tuzla, (u daljem tekstu  posrednik) i fizičkih ili pravnih lica (u daljnjem tekstu nalogodavci) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju za prodaju ili najam (u daljem tekstu ugovor o posredovanju).

II PONUDA NEKRETNINA

Ponuda agencije NEKRETNINE LIDER d.o.o. Tuzla se zasniva na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Tokom oglašavanja nekretnine, postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je nalogodavac nekretnine odustao od posredovanja.

Nalogodavac garantuje posredniku da su svi podaci o nekretnini tačni, te da ima pravo posredovati u prometu predmetne nekretnine koju nudi posredniku. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom dijelu nekretnine budu tačni, ali ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale kao posljedica informisanja od strane nalogodavca.

Ponude i obavijesti Agencije NEKRETNINE LIDER d.o.o. Tuzla nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Cijene nekretnina i iznosi najamnina utvrđuju nalogodavci, te su iste iskazane u konvertibilnim markama (KM).

III UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju zaključuje se između posrednika i nalogodavca. U ugovoru o posredovanju detaljno je naveden predmet posredovanja posrednika, način i uslovi pod kojim će se izvršiti definisano posredovanje. Podaci navedeni u ugovoru o posredovanju moraju biti istiniti, tačni i precizni.

Ugovorom o posredovanju posrednik se obvezuje dovesti u vezu s nalogodavcem treće lice u svrhu sklapanja posredovanog posla, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju pod uslovima definisanim u ugovoru.

Potpisivanjem ugovora o posredovanju, nalogodavac daje saglasnost da je upoznat sa opštim uslovima poslovanja posrednika.

IV OBVEZE POSREDNIKA

Potpisivanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati, naročito, sljedeće poslove:

 • Naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treće lice radi sklapanja posredovanoga posla koji je predmet ugovora o posredovanju;
 • Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u vezi sa neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih lica na nekretninu;
 • Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 • Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove koji će biti definisani posebni ugovorom;
 • Omogućiti pregled nekretnine;
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora;
 • Čuvati lične podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 • Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
 • Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

V OBVEZE NALOGODAVCA

Potpisivanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje na slijedeće radnje:

 • Obavještavanje posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočavanje tačnih podatka o nekretnini;
 • Omogućiti posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora o posredovanju;
 • Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
 • Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, u skladu sa ugovorom o posredovanju, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
 • Ako je posebno ugovoreno, nadoknaditi posredniku troškove učinjene tokom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 • Obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je zaključio ugovor o posredovanju sa posrednikom
 • Nalogodavac zadržava pravo da samostalno prodaje ili mijenja nekretninu, te je u ovom slučaju obavezan nekretninu javno oglašavati po cijeni navedenoj u ugovoru o posredovanju
 • Ukoliko nalogodavac pregovara ili zaključi pravni posao koji je predmet ugovora o posredovanju, zaključen između posrednika i nalogodavca, sa trećim licima ili članovima njegove porodice, a koje je u vezu sa nalogodavcem doveo posrednik za vrijeme trajanje ugovora ili 12 mjeseci nakon prestanka / jednostranog raskida Ugovora o posredovanju od strane nalogodavca, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

VI POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada.

Posrednička naknada koja pripada posredniku za izvršeno posredovanje u kupoprodaji nekretnine je 2,5% (dva i po posto), od konačno ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, neto, bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Posrednička provizija za posredovanje u najmu nekretnina je:

 • Za ugovore sa rokom najma od 6 do 12 mjeseci – jedna mjesečna najamnina;
 • Za ugovore sa rokom najma do 2 godine – jedna i po mjesečna najamnina;
 • Za ugovore sa rokom najma 3 i više godina – dvije mjesečne najamnine;

Nalogodavac može ugovoriti i drugačiju visinu posredničke naknade od navedene za predmet posredovanja posrednika, a ista je obavezan dio ugovora o posredovanju između posrednika i nalogodavca.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s trećim licem o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, u slijedećim uslovima:

 • Ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla;
 • Ako je neposredno doveo ili uputio nalogodavcu treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;
 • Ako je organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
 • Ako je nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

VII PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju se zaključuje na vremenski period od 12 mjeseci. Ukoliko nakon isteka roka trajanja ugovora, ne dođe do promjena u pravnom poslu vezanom za predmetnu nekretninu, ugovorne strane su saglasne da se Ugovor produžava bez dodatne pisane saglasnosti pod istim uslovima i na istovjetan vremenski period.

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor može raskinuti iz bilo kojeg razloga i u bilo koje vrijeme uz otkazni rok od 7 (sedam) dana pri čemu su obavezni obavijestiti drugu stranu telefonskim putem ili putem email-a / SMS poruke / drugih sredstava komunikacije.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Opšti uslovi poslovanja su na raspolaganju u poslovnim prostorijama posrednika, te su dostupni na službenoj internet stranici www.nekretninelider.ba

Za odnose između posrednika i ostalih fizičkih ili pravnih lica koji zaključuju ugovor o posredovanju sa posrednikom, a koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja ili ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina FBIH i Zakon o obligacionim odnosima FBIH.

Za sudske sporove nadležan je sud u Tuzli.

 NEKRETNINE LIDER d.o.o. Tuzla

Albina i Franje Herljevića do broja 11

75 000 Tuzla

Bosna  Hercegovina

Tuzla, 01.01.2022. godine